Executive Council Members

Chief Patron
Prof. M.S. Swaminathan
President
Dr. Suraj Bhan
Vice-Presidents
Dr. Sanjay Arora
Dr. R.K. Sahu
Shri H.S. Lohan
Shri.R.A.S. Patel
Secretary General
Shri. Jagatveer Singh
Joint Secretaries
Dr. Vikas Sharma
Dr. Satya Prakash
Treasurer
Dr. Mukesh Kumar
Councillors
Dr. Atul K. Singh
Dr. Susanta Kumar De
Dr. Nilay Borah
Dr. (Mrs) SarabdeepKour
Dr. AnshumanKohli
Dr. Pradeep Kumar Rai
Dr. N.K. Pareek
Dr. Rajan Bhatt
Dr. S.K. Taunk
Dr. Jitender Sinha
Dr. C.P. Reddy
Shri. Raundal
Shri. K.C. Momin
Dr. N.R. Panwar
Dr Rama Krishna
Dr S R Choudhary
Dr. A.K. Singh
Shri. V.W. Ambekar
Chief Editor
Dr. Sanjay Arora